یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, October 19, 2006
هر وقت روزنامه​ای را می​بندند، خاتمی را نفرين می​کنم!
فهم​اش سخت نيست! جامعه را که بستند، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

توس را که بستند، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

روزنامه زن را که بستند، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

سلام را که بستند، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

نشاط را که بستند، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

سوم اردتبهشت ۷۹ که شروع کردند بستن بقيه، خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

...

...

...

امروز باز هم خاتمی گفت: هيچی نمی​گم تا ببينم بعدش چيکار می​کنند؟

بيت:

چون توانستم، ندانستم چه سود، چون که دانستم، توانستم نبود
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link